Документи / Речник / Съвети за родители / Информация

В помощ на родителите

Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, съдейства за осигуряването на допълнителна подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

I.

Какво да разбираме под „специални образователни потребности“?

Това са специфични нужди от допълнителна подкрепа, която, след специализирано обследване, получават деца и ученици, срещащи затруднения в обучението си поради някои специфични нарушения или увреждания:

„Специални образователни потребности“ на дете и ученик са образователните потребности, които може да възникнат при сензорни увреждания, физически увреждания, множество увреждания, интелектуални затруднения, езиково-говорни нарушения, специфични нарушения на способността за учене, разстройства от аутистичния спектър, емоционални и поведенчески разстройства.
§1, т.27 от Допълнителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование

II.

Какво трябва да направите, ако детето ви има нужда от допълнителна специализирана помощ?

Законът за предучилищното и училищното образование предвижда така наречената „допълнителна подкрепа“ за деца и ученици със специални образователни потребности. За да бъде предоставена допълнителна подкрепа на вашето дете, трябва да бъдат оценени индивидуалните му потребности. Оценката се извършва от Екипа за подкрепа на личностното развитие в учебното заведение, което детето посещава, след писмено заявление от вас до директора на училището или детската градина. Към заявлението трябва да бъдат приложени документи от предварително направени изследвания и консултации (медицински, логопедични и психологични), ако има такива, както и други документи, които биха помогнали за правилната и точна оценка. Ако се установи, че детето има нужда от допълнителна подкрепа, от учебното заведение ще ви бъде предложена индивидуална програма за оптималното му обучение, за осъществяването на която детето ще бъде подпомагано задължително от ресурсен учител. Според оценката на потребностите му екипът може да препоръча с него да работят и други специалисти (психолог, логопед, сензорен терапевт и др.). Периодично през учебната година педагогическите специалисти отчитат как се развива детето и дали са нужни промени в програмата. Ако детето среща затруднения, учебният материал се адаптира към неговите възможности. Ако постига добри резултати по един или няколко учебни предмети, обучението по индивидуална програма по тези предмети се преустановява и детето продължава да работи по тях съгласно държавните образователни стандарти заедно със своите съученици.

III.

Какво трябва да направите, ако не сте съгласни с оценката на Екипа за подкрепа на личностното развитие?

Ако родителят не е съгласен с оценката на Екипа за подкрепа на личностното развитие в учебното заведение, той може да подаде писмено заявление до директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в съответния областен град, с което да поиска повторна оценка на потребностите на детето. Оценката ще бъде направена от специалистите в Центъра и, при различия с първата оценка, ще бъдат направени нужните промени в индивидуалната програма за обучение.

IV.

Какво трябва да направите, ако желаете детето ви да бъде отложено постъпването му в първи клас?

Ако за детето ви е констатирано, че има специални потребности още в детската градина и по обективни причини желаете да бъде отложено постъпването му в първи клас, трябва да подадете писмено заявление да директора на  Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че искате такова отлагане. Екипът в Центъра, след специализирано обследване, ще вземе решение по този въпрос. Отлагането от постъпване в първи клас може да е само за една година.

V.

Какво трябва да направите, ако желаете детето ви да бъде обучавано в специално училище?

Ако желаете детето ви да бъде обучавано в специално училище (по смисъла на чл.44 от Закона за предучилищното и училищното образование), трябва да подадете писмено заявление до директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. След обследване на детето Екипът за подкрепа на личностното развитие в Центъра ще прецени дали желанието ви е основателно или не.