Документи
Дневник за родители с предложения за активности, които да стимулират взаимоотношенията с детето и да развиват неговите когнитивни процеси, психосоциално и психомоторно развитие
Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца
Бланка – Скрининг тест
Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и хронични заболявания на основата на ICF-CY

Ранна скринингова оценка и насоки за стимулиране развитието на тригодишните деца

Насоки за прилагане на Картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и хронични заболявания на основата на ICF-CY