Какво трябва да знаят родителите на деца със специални образователни потребности

1. След като забележат някакъв проблем в развитието на детето си, да се обърнат към личния си лекар. Ако той констатира необходимост от специализирана помощ, детето трябва да бъде насочено към лекар – специалист или към Лекарска консултативна комисия.
2. Лекарската консултативна комисия изготвя документ /протокол/, в който се описва проблема и се дават препоръки. Заедно с документа /протокола/ родителят подава молба до Началника на РИО – Ловеч за насочване на детето към подходящо обучение и подпомагане.
3. Явяват се с детето пред ЕКПО на насрочена дата за извършване на комплексно педагогическо оценяване. При провеждането му те участват в работата на Екипа и изразяват своето мнение.
4. В заключението на протокола, издаден от ЕКПО се дава препоръка как да продължи обучението на детето – интегрирано с ресурсно подпомагане или в специално училище, а родителят сам взема решение.
5. Директорът на общообразователното училище /детската градина/ със заповед определя училищен екип за педагогическо оценяване, който изработва индивидуална програма на ученика по един, по няколко или по всички учебни предмети.
6. В края на всяка учебна година Екипът за педагогическо оценяване в детската градина /училището/ определя как да продължи по-нататъшното обучение на детето /ученика /. Детето /ученикът/ може да е със специални образователни потребности през целия курс на обучение или частично.
7. Главната цел на интегрираното обучение на децата със специални образователни потребности е максимално проявяване на потенциала на личността /а не на нейните дефицити/, равни шансове за развитие и обучение. Тази цел може да бъде постигната само в партньорство между масовия и ресурсния учител и семейството.
8. Ученик, обучавал се по индивидуална програма, който не е постигнал държавните образователни изисквания за учебно съдържание, получава качествени оценки в края на учебната година и получава удостоверение за завършен клас.
9. Ученик, който е усвоил учебното съдържание за клас, етап или степен на образование, т. е. постигнал е държавните образователни изисквания по отделните предмети получава количествени оценки и завършва класа по общите правила.

Уважаеми родители,

нашият РЕГИОНАЛЕН ЦЕНТЪР за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч, предлага доброволна, квалифицирана и безплатна помощ от логопед на Вашите деца до завършване на средното им образование.
Имате право да посещавате логопед към Регионалния център, независимо от местоживеенето Ви.

Всеки логопед е задължен ежегодно да провежда индивидуално обследване на децата/ учениците със специални образователни потребности до 11 годишна възраст, посещаващи детски градини и общообразователните училища в област Ловеч (за по-големите ученици оставя координатите си на ръководството на училището с договорката, че класните им ръководители ще уведомят деца и родители за възможността да се консултират с логопед), за правилно произнасяне на говорните звукове, темп и ритъм на говор, езиково развитие, специфични проблеми в усвояването на училищните умения (четене, писане) и др. (Индивидуалното обследване се провежда в присъствието на учител и само със съгласието на детето). При необходимост от логопедична помощ, отправя писмена покана за консултация и посещение в логопедичния кабинет, която се дава на класния (или на групата) ръководител или ресурсен учител на интегрираното дете/ ученик с молба да Ви бъде предадена (през цялата година се провеждат консултации и прием, но по инициатива на родителите).

Отзоваването на поканата е доброволно и зависи изцяло от Вашите заетост и желание. Като родител разбирам затрудненията, които причинява ангажиментът с посещаването на логопедичния кабинет и подпомагането на децата да се справят с проблемите си.

Записаните деца, придружени от родител или настойник, посещават един или два пъти седмично логопедичния кабинет, а в останалите дни (съвместно с Вас) се упражняват в домашни условия.

Децата работят в групи според проблемите си (най-многобройни са групите на тези с най-леки нарушения). Постепенно (и особено през зимата) различни пречки за посещение в логопедичния кабинет сами регулират броя на присъстващите по едно и също време.

Вашето съзнателно участие в процеса на работа с детето гарантира добри резултати и краен успех, а липсата на интерес от Ваша страна обезсмисля до голяма степен посещенията в логопедичния кабинет (на децата/ учениците със специални образователни потребности до 11 годишна възраст).

За деца на извънредно заети родители, съществува форма, при която посещенията са веднъж на две седмици.

С предимство се приемат деца с проблеми в езиковото развитие и специфични проблеми в усвояването на училищните умения (четене, писане, математика). В работата с тях логопедът оказва незаменима помощ.

Някои от Вас знаят или са чували, че работим с адекватни на времето, в което живеем, методи и средства; че се интересуваме и имаме успехи както в постановката и автоматизацията на нарушените говорни звукове, така и в приложението на компютрите в помощ на децата със специфични проблеми в езиковото развитие и усвояването на училищните умения да се справят наравно с връстниците си; че усмихнатата атмосфера в кабинета кара децата да го посещават с удоволствие.

Екипът на РЦ – Ловеч е убеден в предимствата при общуването, които дават ясната дикция и висока езикова култура.

Подарете на децата си тези привилегии!

 

Съвети:

Какво биха могли родителите да направят в къщи, за да улеснят и подпомогнат своите деца:
– Да организират ефективно тяхното ежедневие, като им възлагат ясни домашни задължения, достъпни за изпълнение.
– Да редуват подготовката на домашните работи с време за отмора и игра, за да не се претоварва детето и учението му да бъде по-ефективно;
– Да степенуват и подредят по важност учебните задачи за деня, като по този начин избягват безкрайното и мъчително учене, което не води до успех, а демотивира детето;
– Да поощряват личните потребности и интереси на детето, като му предоставят възможности и време за това;
– Да улесняват децата си в разбирането на материала, използвайки схеми, ярки цветове и други визуални средства;
– Да използват в процеса на учене всички форми за възприемане и запомняне -слушане, гледане, писане, говорене, музика, движение.