Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – област ЛОВЕЧ

 

ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на Регионален център –  Ловеч

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) – област Ловеч.

Дейности

Регионалният център осъществява дейности по провеждането на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование за деца и ученици със специални образователни потребности.
Това се осъществява  чрез екип от специалисти – ресурсни учители, психолози и  логопеди.

Цели

Цели на РЦПППО:

  • Осигуряване на подкрепа на процеса на приобщаващо образование;
  • Ранна и прецизна диагностика на децата и учениците със специални образователни потребности;
  • Повишаване на социалните умения и компетенции на децата и учениците със специални образователни потребности;
  • Професионално и кариерно консултиране и ориентиране, подготовка за трудова дейност;
  • Включване и приобщаване на деца със специални образователни потребности в системата на образованието и обществения живот;
  • Активно участие на учениците със специални образователни потребности в учебния процес и извънучилищните дейности;
  • Използване на всички възможности и ресурси за осигуряване на физически достъп и необходима подкрепа (включително ИКТ) за всички деца и ученици със специални образователни потребности;
  • Въвеждане и популяризиране на иновативни методики за обучение, терапевтични техники и диагностични похвати и прийоми при работата с деца/ученици със специални образователни потребности;
  • Повишаване професионална квалификация и мотивация на ресурсните специалисти;
  • Повишаване на уменията и компетенциите на педагозите от общообразователните учебни заведения.