ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Заявление за  желание за оценка на индивидуалните образователни потребности
Заявление за несъгласие с оценката на индивидуалните потребности
Заявление за желание за отлагане
Заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии

Оценка на индивидуалните потребности на детето и ученика за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие

За извършването на оценката родителят, представителят на детето или лицето, което полага грижи за детето, представя следните документи:
1. заявление до директора;
2. статуси от проведени предварителни изследвания и консултации – психологични, логопедични, медицински – при наличие на такива, в зависимост от потребностите на детето или ученика;
3. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на детето или
ученика, включително документи от детската градина при наличие на такива, необходими за извършване на оценката;
4. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК), и/или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена
лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването – при деца и ученици с хронични заболявания.

При извършването на оценката се вземат предвид и:

1. резултатите от ранното оценяване на развитието на детето и на риска от обучителни затруднения;
2. документите от личното образователно дело на детето или ученика и материали от портфолиото на детето;
3. други документи, при необходимост, по преценка на екипа

Комплект документи на дете със СОП

1. Титулна страница с имената на детето или ученика и актуална снимка;
2. Копие от удостоверение за раждане;
3. Медицински документ, издаден от съответния лекар специалист или от съответната лекарска комисия с приложени резултати от проведени медицински консултации и изследвания, ако има такива, в зависимост от вида увреждане или нарушение;
4. Заявление от родителя до директора на учебното заведение за извършване на оценка на индивидуалните потребности;
5. Заповед на директора на учебното заведение за сформиране на Екип за подкрепа за личностно развитие за конкретното дете или ученик;
6. Карта за оценка на индивидуалните потребности;
7. Доклади на членовете на екипа до председателя (прилагат се към картата);
8. Решение на директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, одобряващо предоставянето на допълнителна подкрепа за детето (за нови деца);
9. Карта за оценка на образователните потребности на дете или ученик (карта за първична оценка) – за децата, които са обследвани преди началото на учебната година;
10. План за подкрепа;
11. Индивидуален учебен план (за ученици на качествени оценки);
12. Индивидуални учебни програми (за ученици на качествени оценки);
13. Доклад на Екипа до директора за развитието на детето през първия срок;
14. Доклад на Екипа до директора за развитието на детето през втория срок;
15. Писмени и тестови работи на детето или ученика.