reg-center-lovech

Доклади / Планове / Финанси

За нас

Регионалните центрове са държавни специализирани обслужващи звена по чл. 50, ал. 3 за осъществяване на дейностите по чл. 50, ал. 1, т. 2, 3 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), свързани със:

 1. провеждане на държавната политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование;
 2. организационно и методическо подпомагане на детските градини и училищата по отношение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
 3. квалификация на педагогическите специалисти във връзка с приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците;
 4. осигуряване на ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности в случаите, уредени в ЗПУО.

Регионалните центрове имат координираща, консултативна, образователна, диагностична и методическа функция в областта на приобщаващото образование и допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Екип

Регионален център (РЦПППО) – Ловеч

Дейността на регионалния център е структурирана в три сектора:

 1. сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“;
 2. сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“;
 3. сектор „Административно-стопанска дейност“.

 

Регионалните центрове организират дейността си, свързана с оценката и насочването за допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, чрез регионални екипи за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

Регионалните центрове организират дейността си, свързана с ресурсното подпомагане и прилагането на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности, чрез ресурсни учители, психолози, логопеди, рехабилитатори на слуха и говора, учители на деца и ученици с нарушено зрение и други специалисти след заявка и договаряне с директорите на детски градини и училища в областта.

Ресурсен учител

Ресурсен учител се осигурява на всяко дете или ученик със специални образователни потребности, за което вследствие на оценката на индивидуалните потребности е установена необходимост от ресурсно подпомагане.

Броят на ресурсните учители в детската градина и училището се определя в зависимост от броя на децата и учениците със специални образователни потребности, от вида на подкрепата – краткосрочна или дългосрочна, от броя на часовете за ресурсно подпомагане, посочени в плановете за подкрепа на децата или учениците, съобразно променящите се индивидуални потребности на децата или учениците.

Разпределението на работата между ресурсните учители в детската градина или училището и на броя на децата и/или учениците, с които работи един ресурсен учител, е в зависимост от потребностите на децата или учениците и спецификата на уврежданията или нарушенията им.

Ресурсният учител може да работи като специалист с общ профил, подпомагащ всички групи деца и/или ученици със специални образователни потребности, и като профилиран, подпомагащ определена група деца и/или ученици с еднакви по вид увреждания или нарушения.

Логопед

Логопед се осигурява на дете или ученик с идентифицирани потребности от логопедична рехабилитационна работа и терапия.

Психолог

Психолог се осигурява на дете или ученик с идентифицирани потребности от психологическа подкрепа и терапия, необходимост от директна работа и консултиране.

Помощник на учителя

Помощник на учителя се осигурява при повече от 3 деца или ученици със специални образователни потребности в група в детската градина или в паралелка в училището, когато децата и учениците са с комплексни потребности вследствие на емоционално-поведенчески проблеми при разстройство от аутистичния спектър или при друго увреждане, нарушение или заболяване.

Ресурсно подпомагане

Ресурсното подпомагане се провежда индивидуално и/или групово съгласно плана за подкрепа на всяко дете или ученик със специални образователни потребности.

Ресурсното подпомагане може да включва:

 1. адаптиране на учебното съдържание съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности;
 2. осигуряване на помощни средства и технологии за пълноценно участие в образователния процес;
 3. съвместна работа на учителите в групата/учителя по съответния учебен предмет и ресурсния учител при провеждането на педагогическата ситуация/урока;
 4. терапевтична подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности;
 5. консултиране на учителите по отношение на изграждането на подкрепяща среда в детската градина или училището и за осигуряване на ерготерапия, сензорна интеграция и други образователни ресурси за децата и учениците със специални образователни потребности;
 6. осигуряване на обучение чрез алтернативни форми на комуникация;
 7. обучение в полезни умения и подготовка за самостоятелен живот.

 

Допълнителна подкрепа

Допълнителната подкрепа за личностно развитие се реализира от детската градина и училището чрез план за подкрепа по чл. 187, ал. 3  от ЗПУО, изготвен за дете или ученик.
Родителят се запознава с плана за подкрепа на детето или ученика, като му се предоставя копие от него при поискване.
Родителят е длъжен да оказва съдействие за изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика.

Регионален екип за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.

1. Към регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование се създават регионални екипи за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.
2. В състава на екипите по се включват ресурсни учители, специални педагози, включително от центровете за специална образователна подкрепа, психолози, логопеди и други специалисти при необходимост, както и представители на регионалните управления на образованието. Ръководител на екипа е представителят на съответното регионално управление на образованието.
3. Екипът извършва следните дейности:
въз основа на оценките на екипите по чл. 188, ал. 1 от ЗПУО предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 2 – 5 от ЗПУО на децата и учениците със специални образователни потребности;
въз основа на заявление на директора на съответната детска градина и училище извършва оценка на индивидуалните потребности от допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности, когато не може да се формира екип в училището и предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа;
организира повторна оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности при несъгласие на родителя с оценката или с предложената допълнителна подкрепа и предлага на директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности;
извършва оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности след заявление на родител за насочване за обучение в специалните училища;
подпомага процеса на осигуряване на допълнителната подкрепа;
предлага и организира при необходимост предоставянето на методическа подкрепа за работа с деца и ученици със специални образователни потребности на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие;
информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас;
извършва преценка за обучението на ученика;
отлага по обективни причини от задължително обучение в І клас деца със специални образователни потребности, но за не повече от една учебна година;
изпълнява и други функции, предвидени в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование;
Методическата подкрепа по може да се предоставя от екипи на детски градини и училища, от центрове за подкрепа за личностно развитие, от юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза в областта на приобщаващото образование, както и от висши училища, в зависимост от конкретните потребности.

Насочване на ученици, завършили с удостоверение за VII клас към продължаване на образованието си.( чл.145, ал.6 от ЗПУО и чл140,ал.1 и 2 от НПО

Учениците завършили с удостоверение за седми клас могат да продължат образованието и обучението си в следващ клас   в профили и специалности от професии след преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите им и след изготвяне на мотивирано становище от регионалния екип.

В срок от 03. до 21 май родителят подава до Директора на РЦПППО заявление с приложени към него документи (чл.140, ал.2 от НПО ):
– заявление за насочване за обучение в профили или  в специалности от професии
– служебна бележка от училището в което се обучава ученикът
– оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващ лекар на ученика
– документи съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на ученика
– протокол от специализирана  лекарска консултативна комисия (ТЕЛК, НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта

Отлагане на деца със СОП от задължително обучение в първи клас за една учебна година.( чл.190, ал.3, т.9 от ЗПУО и чл.139 от НПО)

До 30.06.Регионалният екип може да отлага от задължително обучение в първи клас, но за не повече от една учебна година, деца със СОП, когато здравословното състояние  или индивидуалните им потребности не позволяват постъпване в първи клас.

Родителят подава заявление до Директора на регионалния център,като към заявлението се прилагат следните документи:
– протокол от ЛКК
– удостоверение за задължително предучилищно образование с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие или на други документи с информация за детето, включително от изследвания и консултации.