Министерство на образованието и науката

 

Документи

 • Конституция на Република България
 • – НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 ГОДИНА pdf
 • – ЗАКОН за предучилищното и училищното образование pdf
 • – НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование pdf
 • – НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците pdf
 • – НАРЕДБА № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти pdf
 • – НАРЕДБА № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование pdf
 • – НАРЕДБА № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование pdf
 • – НАРЕДБА № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език pdf
 • – НАРЕДБА № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка pdf
 • – НАРЕДБА № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование pdf
 • – НАРЕДБА за държавните изисквания за придобиване на
  професионална квалификация „учител“ pdf
 • – НАРЕДБА ЗА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ pdf
 • – НАРЕДБА № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка pdf
 • – НАРЕДБА № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование pdf
 • – НАРЕДБА № 15 от 08.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата pdf
 • – НАРЕДБА № 16 от 08.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите pdf

 

Международни документи

 • The Universal declaration of human rights
 • – Конвенцияна ООН за правата на детето pdf
 • – Световна декларация за образование за всички – удовлетворяване на основните образователни потребности (Световна конференция за образование за всички, Джомтиен, 1990 г.)