Регионален център

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област Ловеч.

Регионалният център предоставя методическа помощ на училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и на екипите в детските градини на територията на областта, както и осигурява ресурсно подпомагане в образователните институции, в които няма назначени специални педагози.

Към регионалния център функционира и регионален екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

 

Ръководство

Директор: Моника Дончева

 

Координатори

Сектор „Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“
Албена Страхилова Романова – главен ресурсен учител
Сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“
Таня Иванова Трифонова – старши ресурсен учител
Сектор „Административно – стопанска дейност“
Йоанна Тодорова Андреева – главен счетоводител

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности

 

Ръководител

Даниел Иванов Даков – ст. експерт по приобщаващо образование в  РУО – Ловеч

 

Членове

 1. Албена Страхилова Романова – главен ресурсен учител в РЦПППО – област Ловеч;
 2. Иваничка Генчева Станева – старши ресурсен учител в РЦПППО – област Ловеч;
 3. Събина Иванова Христова – психолог в РЦПППО – област Ловеч;
 4. Станимир Петков Петковски – психолог в РЦПППО – област Ловеч;
 5. Дарина Христова Герганова – логопед в РЦПППО – област Ловеч;
 6. Марина Даниелова Ангелова – логопед в РЦПППО – област Ловеч;
 7. Ирина Анатолиева Бакърджиева – специален педагог в ЦСОП „Васил Левски“ – гр. Ловеч;
 8. Грета Василева Маркова – специален педагог в ЦСОП „Васил Левски“ – гр. Ловеч;
 9. Д-р Йордан Димитров – Директор Дирекция „Медицински дейности“ към РЗИ – Ловеч /при необходимост/;
 10. Таня Петева Кънчева – социален работник, отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Ловеч, гр. Летница, гр. Угърчин /при необходимост/;
 11. 11. Представител на отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ гр. Луковит, гр. Ябланица, гр. Тетевен, гр. Троян, гр. Априлци /при необходимост/.

В работата на екипа могат да участват при необходимост и други специалисти, както и представители на Регионалното управление на образованието-Ловеч.

 

Педагогически състав през учебната 2021/2022 година

1. Адриана Асенова – старши ресурсен учител
ОУ „Г. Бенковски“, с. Галата
ДГ „Здравец“, с. Галата
ОУ „В. Априлов“, с. Градежница
НПГГСД „Сава Младенов“,  гр. Тетевен
ОУ „В. Левски“, с. Български извор

2. Албена Страхилова Романова – главен ресурсен учител
СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Ловеч
ПГ по ИТУ, гр. Ловеч

3. Ана Траянова Балевска – старши ресурсен учител
ОбУ „Н. Рилски“, с. Дерманци
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Лесидрен
ДГ „Мария Сиркова“, гр. Ловеч
ЧНУ „Св. Седмочисленици“, гр. Ловеч

4. Борис Валентинов Борисов – старши ресурсен учител
СУ „Алеко Константинов“, гр. Луковит
ОбУ „Н. Рилски“, с. Дерманци

5. Валя Благоева Цекова – старши ресурсен учител
ОУ „Проф. Д. Димов“, гр. Ловеч
СУ „Бачо Киро“, с. Летница

6. Виолета Тодорова Иванова – старши ресурсен учител
СУ „Васил Левски“, гр. Ябланица
ОУ „В. Левски“, с. Орешене
ДГ „Райна Княгиня“, гр. Ябланица
ОУ „ Любен Каравелов“, с. Златна Панега

7. Виолетка Събова Маринова – старши ресурсен учител
НУ „Х. Генчо“, гр. Тетевен
ОУ „Г. Бенковски“, с. Черни Вит
ОУ „Васил Левски“, с. Голям извор
ПГ СЕУ, гр. Тетевен
ДГ „Васил Левски“, гр. Тетевен
ДГ „Детелина“, гр. Тетевен

8. Иваничка Генчева Станева – старши ресурсен учител
ОУ „Панайот Пипков“, гр. Ловеч

9. Ирена Ангелова Георгиева – 0,5 щ. бр. ресурсен учител
ОУ „Васил Левски“, с. Торос“

10. Йорданка Колева Нешева – старши ресурсен учител
ОУ „Христо Никифоров“, гр. Ловеч

11. Красимира Пламенова Петрова – ресурсен учител
ДГ „Звънче“, гр. Луковит
НУ „Инж. Вълков“, гр. Луковит
ОУ „Христо Ботев“, с. Румянцево

12. Маргарита Генова Тимотеева – 0,5 щ. бр. ресурсен учител
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Александрово
ДГ „Кокиче“, с. Александрово
ОУ „Васил Левски“, с. Малиново

13. Маргарита Димитрова Чонова – старши ресурсен учител
СУ „В. Левски“, гр.Априлци
ПГ по ИТУ, гр. Ловеч

14. Мая Йошева Кандева – старши ресурсен учител
СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Угърчин
ОУ „Св. Паисий Хилендарски“, с. Лесидрен

15. Нели Добрева Чалова – старши ресурсен учител
ДГ „Снежанка“, гр. Ловеч
ПГ по ИТУ, гр. Ловеч

16. Нора Красимирова Дончева – ресурсен учител
ДГ „Радост“, гр. Ловеч
ДГ „Зора“, гр. Ловеч
ДГ „Слънце“, гр. Ловеч

17. Павлина Георгиева Джунова – старши ресурсен учител
ОУ „В. Левски“, гр. Ловеч
СУ „Бачо Киро“, с. Летница

18. Таня Иванова Трифонова – старши ресурсен учител
СУ „Тодор Кирков“, гр. Ловеч

 

Психолози

Събина Иванова Христова
Станимир петков Петковски
Ралица Радославова Михайлова

 

Логопеди

Дарина Христова Герганова
Марина Даниелова Ангелова

 

Непедагогически персонал

Йоанна Тодорова Андреева – главен счетоводител
Ивелина Емилова Маринова – ЗАТС
Георги Енев Георгиев – шофьор-поддръжка МТБ и домакин