ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗТЕГЛЯНЕ
Примерни планове за подкрепа – I
Примерни планове за подкрепа – II
Карта за оценяване на напредъка  в развитието
Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик със специални образователни потребности и с хронични заболявания на основата на ICF-CY
Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик със специални образователни потребности и с хронични заболявания на основата на ICF-CY (приложение 2 – пълна)
План за подкрепа (Приложение 4)
Насоки за прилагане на Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на дете или ученик със специални образователни потребности и с хронични заболявания

I. Инструменти за оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие и учебно-методически материали

10. УЧЕБНA ПРОГРАМA ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА за ученици с увреден слух
11. УЧЕБНA ПРОГРАМA ПО ФОНЕТИЧНА РИТМИКА за ученици с увреден слух
12. УЧЕБНA ПРОГРАМA ПО МОТОРИКА за ученици с увреден слух
13. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО МУЗИКАЛНИ СТИМУЛАЦИИ за ученици с увреден слух
14. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО РАЗВИТИЕ НА РЕЧТА – ПРОИЗНОШЕНИЕ (ИНДИВИДУАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА СЛУХА И ГОВОРА) за ученици с увреден слух
15. УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО РЕЧ И ПРЕДМЕТНА ДЕЙНОСТ за ученици с увреден слух

II.  Учебни помагала и методически ръководства

В помощ на учителите

I.

Какво да направим, ако установим, че някое от децата, с които работим, сериозно изостава в учебния процес или има проблеми с вниманието, концентрацията и общуването?

Информираме членовете на Екипа за подкрепа на личностното развитие в учебното заведение, в което работим. Екипът (след изразено писмено съгласие от страна на родителя) извършва оценка на образователните потребности на детето, представя резултатите от своята оценка на Регионалния екип за подкрепа на личностното развитие в Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Регионалният екип взема решение и предлага на директора на Регионалния център да одобри или да не одобри предоставянето на допълнителна подкрепа на обследваното дете. Допълнителната подкрепа за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности се изразява най-често в ресурсно подпомагане. Екипът в учебното заведение изготвя и предлага на родителя индивидуален план и индивидуална програма за обучение на детето. Ако родителят не е съгласен с оценката на училищния екип, той може да поиска от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование повторна оценка на образователните потребности на детето, която се извършва от Регионалния екип в Центъра.

II.

Кои са най-често срещаните затруднения в учебния процес при учениците със специални образователни потребности?

Най-често тези ученици имат сериозни пропуски в усвояването на устната и писмената реч, проблеми с обработването и възпроизвеждането на получената информация, трудности при извършването на основните математически операции – събиране, изваждане, умножение и деление, дефицит на вниманието, поведенчески отклонения.                                                                                        

III.

Как се осъществява съвместната работа на педагогическите специалисти при обучението на деца и ученици със специални образователни потребности?

След като е взето решение за предоставяне на допълнителна подкрепа на дете/ученик със специални потребности, Екипът за подкрепа на личностното развитие в учебното заведение разработва индивидуален план и индивидуална учебна програма за работа през учебната година. На обучаващите се по индивидуална програма се осигурява задължително ресурсен учител, а ако Екипът прецени, и други специалисти. Ресурсният учител и другите педагогически специалисти се назначават в учебното заведение, а при липса на такава възможност се изискват от Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в съответния областен град или от други организации, лицензирани да предоставят образователна подкрепа на деца. Дейностите по изпълнение на индивидуалната програма се осъществяват от всички педагогически специалисти, работещи с детето/ученика, като периодично се отчита динамиката в развитието му и, при необходимост, се правят промени в програмата.

IV.

Как се оценяват постиженията на учениците със специални образователни потребности?

Съгласно чл. 120, ал. 7 и 8 от Закона за предучилищното и училищното образование учениците със специални потребности се оценяват по следния начин:                                                                       „На учениците със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна програма, се поставят оценки само с качествен показател, които може да са: „постигаизискванията“„справя се“ и „среща затруднения“. Когато се установи, че такива ученици са постигнали изискванията на учебната програма по учебен предмет от училищния учебен план, се поставя оценка с количествен показател и по този учебен предмет  обучението по индивидуална учебна програма се преустановява.“

 

Комплект документи на дете със СОП

 • Титулна страница с имената на детето или ученика и актуална снимка;
 • Копие от удостоверение за раждане;
 • Медицински документ, издаден от съответния лекар специалист или от съответната лекарска комисия с приложени резултати от проведени медицински консултации и изследвания, ако има такива, в зависимост от вида увреждане или нарушение;
 • Заявление от родителя до директора на учебното заведение за извършване на оценка на индивидуалните потребности;
 • Заповед на директора на учебното заведение за сформиране на Екип за подкрепа за личностно развитие за конкретното дете или ученик;
 • Карта за оценка на индивидуалните потребности;
 • Доклади на членовете на екипа до председателя (прилагат се към картата);
 • Решение на директора на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, одобряващо предоставянето на допълнителна подкрепа за детето (за нови деца);
 • Карта за оценка на образователните потребности на дете или ученик (карта за първична оценка) – за децата, които са обследвани преди началото на учебната 2016/2017 година;
 • План за подкрепа;
 • Индивидуален учебен план (за ученици на качествени оценки);
 • Индивидуални учебни програми (за ученици на качествени оценки);
 • Доклад на Екипа до директора за развитието на детето през първия срок;
 • Доклад на Екипа до директора за развитието на детето през втория срок;
 • Писмени и тестови работи на детето или ученика.

Забележка: Съгласно разпоредбите на чл. 74 от Наредбата за приобщаващо образование при извършване на оценка на индивидуалните потребности на децата или учениците членовете на екипите използват някоя от утвърдените от МОН методики, в зависимост от потребностите на детето или ученика и прилагат към комплекта документи съответните карти, бланки или чек листове.

Линк: Примерни модели на документите