Как да научите детето си на умения за концентрация – брошура за родители, 3 брой

От Регионален център ЛОВЕЧ | 10.03.2022 | Новини
Готова е нашата третата брошура подготвена от специалистите на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Ловеч, която подготвяме в помощ на родители и педагогически специалисти от детски градини и детски ясли.
Темата подготвена за семействата този месец е: „Как да научите детето си на умения за концентрация“.
За успеха на децата в училище и тяхното добро адаптиране в новата среда е важно те да бъдат предварително подготвени. Важно е да са запознати с отговорностите, вниманието и усилията, които ще са им необходими за едно успешно пребиваване в училище. Една такава подготовка би допринесла значително за безпроблемното стартиране в клас.
Трябва да отбележим значението на предучилищната възраст за развитието на личността.
В този период се развиват всички психични процеси и се наблюдава тенденцията към по-голяма съзнателност и волевост. Тази възраст е важна и затова, защото през нея при подходящо възпитателно действие се извършва подготовка на детето за училището. “Основните тенденции в развитието на всички процеси и цялостната личност – по-пълна волевост, осмисленост, организираност, са необходима основа за цялата онази отговорна работа, която се извършва в училище.”
Какви са ключовите когнитивни умения?
В периода на своето развитие децата постепенно изграждат умения за учене, като концентрация, внимание и памет. Децата използват различни механизми на разсъждение, за да могат да научат повече и да се адаптират по-лесно, и по-успешно в нова среда.
Тези важни умения дават възможност на децата да обработват сензорната информация и накрая да се научат да оценяват, анализират, запомнят, правят сравнения и разбират причина и ефект на действията.
Както пътят на развитие на всяко дете е много индивидуален, така в училищна възраст децата постъпват с различен капацитет от опит – знания, умения, навици и привички. Въпреки че някои познавателни умения са свързани с генетичните заложби на детето, повечето когнитивни умения се научават. Това означава, че уменията за концетрация, внимание и памет могат да бъдат подобрени с практика и правилно обучение.
1. Концентрация
С престъпването на училищния праг детето се сблъсква с редица изисквания: трябва да може да следва и изпълнява инструкциите на учителя, да работи независимо за дадени периоди от време и да работи успешно съвместно със своите връстници. Постепенно задачите се усложняват като от него се изискват все по-специфични умения. Детето развива също така определени социални умения, които ще му служат през целия живот и също ще са от решаващо значение за неговия успех и развитие. В основата на усвояването на всичко това е възможността му да работи концентрирано по време на учебния процес.
2. Внимание
Вниманиeто представлява възможността да избереш това, което възприемаш и да се съсредоточиш върху него, сканирайки и/или игнорирайки другите дразнители. Вниманието е способност, свързана с развитието. На около 7-8-годишна възраст децата успяват да фокусират вниманието си умело и все по-трудно се разсейват.
· Разделяне на вниманието между поставените задачи, спазвайки установените изисквания;
· Съсредоточаване на вниманието върху ключова информация;
· Умение за преодоляване на разсейването;
· Подбиране на модели при решаване на поставена задача;
3. Памет
Паметта също се подобрява заедно с когнитивното развитие. Докато нарастването на паметовите способности по време на предучилищния период е свързано с усвояването на езика, през средното детство то се дължи на повишената скорост и усложнените стратегии за обработката на информация. В мозъка продължават да се случват важни промени, които спомагат за развитието на паметта и други когнитивни функции.
Децата в училищна възраст помнят по-добре, прилагайки интуитивно правила за извличане на информация. Те се научават да сортират информацията за време, място и други категории, които им служат за организиране на спомените и улеснено припомняне. Това позволява на децата да изпълняват по-сложни задачи и е пряко свързано с академичните постижения в училище.
Мотивирани от училищните задачи, децата измислят съзнателни стратегии за запаметяване с цел подобряване на постиженията си.
· Припомняне на предишни модели и местоположение;
· Асоцииране на имена с лица;
· Проследяване на множество части от информация;
· Подреждане на последователности на предмети и/или действия;
Готовността или неготовността на детето за началото на училищното му обучение определя неговия старт в приключението наречено Училище.