Обучение по програма „Елементът игра“

От Регионален център ЛОВЕЧ | 21.03.2023 | Новини
ИГрАТа 🙂
Този вид занимание съществува от дълбока древност и се осъществява с цел забавление, отмора, закаляване на тялото или упражняване на умствените способности, с познавателна цел, печелене на пари посредством залози или за сплотяване на дадена общност. Повечето игри имат ясно зададени правила и цели, които трябва да се спазват от играчите. Често се използват определени предмети (карти, табла, стикове, пионки, ракети, топка, кегли, компютър, лист хартия) и определени места (игрища, плувни басейни, казина, площадки, пясъчници), а за някои видове игри това не е задължително (например при игрите на думи).
🎯🎲🎹🥁Играта съпътства детството. Децата имат вродена нужда от действие, а играта е естествена дейност, която подпомага тяхното цялостно развитие, а също така им доставя удовлетворение и радост. Тя има особено важна роля и за развитието на детския мозък.
Екипът ни имаше възможност в рамките на два дни да бъде обучен от Фондация за децата в риск по света (ФДРС) по програмата Елементът Игра®. ФДРС достига чрез своите партньори до различни уязвими деца: деца живеещи в бедност, деца от етнически малцинства, най-вече ромско (отдалечени и отделени), деца от бежански семейства, деца с увреждания, деца в болнична грижа. Тази програма за предписана игра помага на децата да достигнат показателите за развитие в областта на общуването, социално-емоционалните, фините и общи моторни и познавателни умения, като същевременно засилва връзката им с обгрижващите.
Програмата Елементът Игра® е мощно средство за насърчаване и подкрепа на ранното детско развитие след най-непривилегированите общности, като предоставя възможности за равен старт на децата при започване на училище, изграждане на умения у родителите и повишаване на чувствителността сред професионалистите и общностите относно значението на ранните години.
Пред специалните педагози бяха представени:
🎲Компонентът – БИБЛИОТЕКА НА ИГРАЧКИТЕ
Библиотека на играчките се ползва като:
– Ресурс за спонтанна или насочена игра по двойки
– Инструмент за терапия, използван от специалисти
– Ресурс за игра у дома, чрез заемане на играчка
– Ресурс за общуване в групи за игра и ателиета за деца и родители
– Мобилна услуга в отдалечени и изолирани населени места
Ползите за детското развитие от програма „Библиотека на играчките“
•ОБЩА МОТОРИКА
Ходене, балансиране, тичане, хвърляне и хващане на топка от разстояние
•ФИНА МОТОРИКА
Манипулира с различни по големина предмети, три и петпръстов захват
КОМУНИКАЦИЯ
Език и реч, предлози, следване на инструкции, творчество, ролеви игри, ритъм, задаване на въпроси, речников запас
•СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
положително взаимодействие, инициативност, сътрудничество и коопериран, споделяне на играчки, толерантност, последователност
•КОГНИТИВНО/ ПОЗНАВАТЕЛНО РАЗВИТИЕ
Броене, проста математика, учене на цветове и форми, размери, местоположение, памет, наблюдение, концентрация на внимание.
🎹🥁Компонентът – МУЗИКА В ДЕЙСТВИЕ     
Програмата „Музика в действие“ е насочена към подпомагане на ранното детско развитие посредством положително социално взаимодействие. Тя предоставя възможности за ангажиране на децата и възрастните в света на танца и музиката по вълнуващ начин и насърчава връзката родител-дете. Съчетанието на музика, движение и танц подпомага детското развитие, себеизразяване и психо-емоционално състояние.
Ползите за детското развитие от програмата „Музика в действие“
• МОТОРНИ УМЕНИЯ
усещане на тялото и контрол над движенията /проприоцепция/, координация, обща и фина моторика
• КОМУНИКАЦИЯ
организация и подредба на информацията, невербална комуникация, памет, език и реч
• СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
положително включване и взаимодействие, инициативност, увереност, толерантност, спазване на правила, адаптивност, възприемчивост към хора и събития, настойчивост и упоритост
• ПОЗНАВАТЕЛНО РАЗВИТИЕ
съгласуване и последователност, абстрактно мислене, памет, наблюдение,учене на цветове и форми, решаване на лесни задачи/ препятствия, любопиство и изследване
• МОТИВАЦИЯ И КОНТРОЛ
саморегулация на емоциите, контрол над физиологичните и вокални импулси; ангажираност, интерес, любопитство и нагласа за учене; автономно мислене.
• САМОЧУВСТВИЕ
радост от съвместни дейности, позитивна нагласа, радост от ученето и умения за учене.
📖Компонентът – РАЗКАЖИ ПРИКАЗКА       
Тази програма за творческо четене и изкуства запознава децата с литературата и подпомага езиковото развитие в етап преди да започнат да четат и социално-емоционалните умения и уменията за решаване на проблеми по забавен и креативен начин. Децата слушат приказка и имат възможност да изразят наученото, чрез творчески движения и дейности, свързани с представената тема. Всяка сесия приключва с отбелязване приноса на детето. Програмата е насочена към групова работа с деца на възраст от 3 до 7 години с цел езиково развитие, концентрация, творчество, моторика, социализация и когнитивно развитие.
Ползите за детското развитие от програмата „Разкажи приказката“:
• ОБЩА МОТОРИКА
Ходене, балансириране, скачане, тичане
• ФИНА МОТОРИКА
Манипулира с различни по големина предмети, изрязва с ножичка, апликира, обръща, подрежда предмети
• КОМУНИКАЦИЯ
Език и реч, предлози, следване на инструкции, творчество, ролеви игри, ритъм, задаване на въпроси, речников запас, слушане, разказване, задаване на въпроси
• СОЦИАЛНО-ЕМОЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
положително взаимодействие, инициативност, сътрудничество и коопериран, споделяне на играчки, толеранстност, последователност
• КОГНИТИВНО/ ПОЗНАВАТЕЛНО РАЗВИТИЕ
Броене, местоположение, памет, наблюдение, концентрация на внимание