Карта за функционална оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности и с хронични заболявания

От Регионален център ЛОВЕЧ | 12.09.2023 | Новини

Приобщаващото образование в България очерта перспектива за осигуряване на подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в рамките на тяхното обучение. Децата
и учениците със специални образователни потребности и/или хронични заболявания са тези, за които е предвидена възможността за получаване на допълнителна подкрепа за
личностно развитие и ресурсно подпомагане. Входът към тази подкрепа и нейното развитие в голямата си част зависи от индивидуалната функционална оценка на потребностите. В Наредбата за приобщаващо образование е посочено, че тази функционална оценка се основава на Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето (МКФУЗ) на Световната здравна организация във вариант за деца и юноши (ICF-CY).
В изпълнение на проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“ 2014–2020 г., от Министерството на образованието и науката беше възложено на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град изготвянето на карта за функционална оценка, базирана на МКФУЗ, и насоки за нейното прилагане. През 2019 г. започна целенасочен процес на дискусия и обучения съвместно с УНИЦЕФ на представители на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование за въвеждане на такъв модел на оценяване на потребностите в системата на предучилищното и училищното образование в България и към настоящия момент има генериран опит, който ще бъде включен в насоките. Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца и юноши (ICF-CY) се основава на т.нар. биопсихосоциален модел, който съчетава аспекти на социалния и медицинския модел. Функционирането и уврежданията се разбират като резултат от комплексни взаимодействия между биологични, психологични и социални фактори. Също така Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца и юноши (ICF-CY) дава общ език за изследване на динамиката на тези фактори и следователно може да бъде основа за подобряване и на възможностите за приобщаващо образование на децата и учениците със специални образователни потребности. Биопсихосоциалният модел означава, че всяко действие за подобряване на положението на лице със здравословен проблем има за цел да въздейства в три основни направления:
 соматичен статус;
 психоемоционални компоненти;
 обстоятелството, че хората са част от социалния контекст.
Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето на деца и юноши (МКФУЗ) в контекста на приобщаващото образование може да се
използва за оценяване на функционирането и необходимостта от допълнителна подкрепа на децата и учениците със специални образователни потребности и/или хронични заболявания в различни области като мобилност, комуникация, учене и участие в социалния и обществения живот. Информацията, събрана чрез картата, разработена в
съответствие с настоящите насоки, може да се приложи за разработване на плановете за подкрепа, които да са опора на цялостния процес на допълнителна подкрепа за личностно развитие в детските градини, училища и центрове за подкрепа на личностното развитие. Посредством отчитането на силните страни в многообразни области, посочени
в картата за функционална оценка, екипите за подкрепа на личностното развитие, вместо да се фокусират върху недостатъците или диагнозите на децата, чрез МКФУЗ ще могат да използват холистичен и центриран върху приобщаващото образование подход.

В рамките на развитието на функционалната оценка следва да бъдат насърчени членовете на екипите за подкрепа за личностното развитие да използват единна карта за оценка, която ще облекчи отделните специалисти, извършващи този процес, като изхождат от социалния контекст. Това означава поставяне на основен акцент върху заобикалящата
среда, която представлява общата рамка за оценка на личността по отношение на нейното поведение, адаптация и т.н. Картата за функционална оценка е предназначена за
прилагане при три възрастови групи:
 3 – 6 години;
 7 – 12 години;
 3 – 17 години.

За облекчаване на администрирането на функционалното оценяване от екипите за подкрепа на личностното развитие и регионалните екипи предложената карта е разработена в два варианта:
–  за оценяване на специалните образователни потребности и необходимостта от допълнителна подкрепа за личностно развитие;
– пълна функционална карта.
Чрез първия вариант се осигурява инструмент за бързо валидиране на маркерите, свързани със специалните образователни потребности, които могат да се използват за насочване и осигуряване на предоставянето на допълнителната подкрепа за личностно развитие, а чрез пълната функционална оценка се съдейства на екипа за подкрепа на личностното
развитие за формиране на план за подкрепа и оценка на динамиката в развитието. След което на детето или ученика започва да се предоставя допълнителна подкрепа за личностно развитие в детска градина, училище, център за подкрепа за личностно развитие, център за специална образователна подкрепа или специално училище.

1.karta za funkcionalna ocenka

2. nasoki za prilagane na kartata