Указания за завършване на учебната 2019 – 2020 година на ученици със специални образователни потребности

От Регионален център ЛОВЕЧ | 14.05.2020 | Новини

В условията на извънредното положение в страната във връзка с COVID-19 на учениците със специални образователни потребности беше осигурена допълнителна подкрепа за личностно развитие от ресурсни учители, психолози и логопеди успоредно с осъщественото обучение от разстояние в електронна среда със средствата на информационните и комуникационните технологии, провеждано от учители в училището.

Завършването на учебната 2019 – 2020 година за учениците със специални образователни потребности в условията на обучение и подкрепа за личностно развитие от разстояние в електронна среда трябва да се извърши при спазване на следните действащи нормативни разпоредби:

  • В случай че ученик със специални образователни потребности постигне изискванията на учебните програми по учебните предмети от училищния учебен план той се оценява с оценки с количествен показател по тези учебни предмети съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

  • В случай че ученик със специални образователни потребности се обучава по индивидуална учебна програма/индивидуални учебни програми по даден учебен предмет/дадени учебни предмети той се оценява с оценка/оценки с качествен показател по този учебен предмет/тези учебни предмети на основание чл. 9, ал. 8 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

В периода 18 – 29 май 2020 г. – за учениците от началния етап и за учениците от XII клас, и в периода 18 май – 30 юни 2020 г. – за учениците от прогимназиалния етап и за учениците от първия и втория гимназиален етап (без XII клас), училището, в което се обучават ученици със специални образователни потребности, следва да осигури условия за провеждане на индивидуално консултиране при спазване на следния ред:

  1. Класният ръководител договаря съвместно със семейството на ученика възможностите за присъствено индивидуално консултиране на ученика в училище, доколкото това е възможно, или за индивидуално консултиране от разстояние в електронна среда, с учителите по учебни предмети с участието на ресурсен учител или друг специалист според индивидуалните образователни потребности на ученика.

  2. В случай че индивидуалното консултиране се провежда присъствено в училище то се осъществява в индивидуално помещение като училището създава организация за стриктно спазване на предписаните противоепидемични мерки от министъра на здравеопазването и не допуска струпване на ученици и учители.

  3. Директорът на училището издава заповед за организацията на провеждане на индивидуалното консултиране на учениците със специални образователни потребности.

  4. След провеждането на индивидуалните консултации учителите по предмети и ресурсният учител на ученика съвместно изготвят материали за оценяване според съответните специални образователни потребности на ученика.

  5. Индивидуалното оценяване може да се осъществи посредством дистанционен достъп, а при невъзможност – при условията, описани в т. 2.

В случай че училището не може да осигури ресурсен учител или друг специалист според потребностите на ученика със специални образователни потребности то може да изпрати искане за осигуряване на такъв от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование.

За учениците със специални образователни потребности, които се обучават в центрове за специална образователна подкрепа, установяването на придобитите компетентности като очаквани резултати от обучението по индивидуалните учебни програми се осъществява от учителите и други педагогически специалисти в центъра в сътрудничество с училището на ученика при условията на чл. 150, ал. 3 от Наредбата за приобщаващото образование.