Насочване на ученици със специални образователни потребности след седми клас

От Регионален център ЛОВЕЧ | 22.04.2021 | Новини

Процедура за насочване на ученици със специални образователни потребности след VII клас по време на извънредното положение в страната

От 05.05.2021г. стартира кампанията за НАСОЧВАНЕ след VII клас (за ученици с качествени оценки).

За издаване на становище от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие за насочването на ученици със специални образователни потребности, които имат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние се попълва заявление от сайта на РЦПППО- област Ловеч

Раздел: /Обучение от разстояние в електронна среда – насочване на ученици след VII клас/.

Документите, които се подават в срок от 05.05.2021 година до 21.05.2021г. са:

Заявление (по образец) от родителя до директора на РЦПППО за насочване на ученика за обучение в профили или в специалности от професии;

Заявление (по образец) до Председателя на комисията за насочване за обучение в профили или в специалности от професии в РУО-Ловеч;

Оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверява заболяването.

Декларация за обработване на личните данни.

  • Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия в изпълнение на чл. 142, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на РЦПППО.

  • Директорът на РЦПППО изпраща становището на РЕПЛРДУСОП в РУО–Ловеч към Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

  • Комисията за насочване на ученици след VII клас ще приема документи в определените в Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование срокове –от 05.05.2021 г. (сряда) до 21.05.2021 г. (петък).

  • Комисията не насочва ученици със специални образователни потребности, които ще получат свидетелство за завършено основно образование и съответно се оценяват с количествен показател.